תנאי שימוש באתר

*לכל בעיה או שאלה יש לפנות לנותן השירות:*

להלן פרטי ההתקשרות:

 • דוא”ל: @gmail.comParkingservices19
 • כתובת: דרך הכלנית 80, בית נחמיה
 • טל: 052-6507915

 

תקנון נותן השירות:

תקנון/תנאי שימוש להזמנת שירותים מאת חברת Parking Servisses A.P. 

 1. אתר זה הינו אתר אינטרנט המאפשר להתרשם משירותי העסק אשר מספק , שירותי שינוע של רכבים מנתב"ג ואל נתב"ג , לטובת חניית רכבים עבור ציבור הטסים משדה התעופה במשך שהותם בחו"ל . האתר הינו בבעלות ומופעל על ידי” (להלן : " דהן דיגיטל"). תקנון תנאי השימו באתר ומדיניות הפרטיות מפורסמים באתר ומחייבים את המשתמשים בו.
 2. תקנון זה הינו של הספק/החברה נותנת השירות ובאחריותה הבלעדית ומטרתו ליצר סביבה משפטית למתן השירות המבוקש. הרכישה באמצעות האתר כפופה לתקנון זה ומחייבת את המשתמש. 
 3.  
 1. הזמנת השירות מהחברה באתר כפופה ומותנית בהסכמת המשתמש לאמור בתנאי שימוש אלה / בתקנון זה. השימוש באתר והעדר אי הסכמה מפורשת ובכתב לתנאי השימוש, מעיד על הסכמת חד משמעית של המשתמש לתנאי השימוש והתחייבותו של המשתמש לפעול לפיהם.
 2. אישור המשתמש בשולי התקנון (על ידי סימון: “אני מאשר/ת את תנאי השימוש”) מהווה הסכמה מוחלטת ובלתי חוזרת של המזמין וכל מי מטעמו לכל האמור בתנאים אלו ולכך שלא יהיו לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה במישרין ו/או בעקיפין נגד החברה ו/או מי מבעליה ו/או מי ממנהליה ו/או מי מטעמה, אלא על פי המפורט בתקנון זה. 

הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים. 

 הגדרות

4.1. העסק ”/"החברה"/"הספק"- Parking Servisses A.P

4.2. האתר”- parking.ebdigital.co.il  

4.3. המידעכל קובץ ו/או תוכן ו/או חומר בכל מדיה כל שהיא ובכלל זה, כל טקסט שהוא, תמונה, גרפיקה, ציור, פילם (תשליל), שרטוט, רישום, לוגו, סימן מסחר, צילום, אודיו ווידיאו, תמונות סטילס ולרבות אופן עיצובם של הנל.

4.4. משתמשכל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר, ועושה בו שימוש בין כלקוח ובין כגולש מזדמן וכל לקוח המזמין שרות כלשהו מהעסק בין באמצעות האתר ובין בכל אמצעי אחר.

4.5. הרכב"כלי הרכב של הלקוח , אשר הוא מוסר לעסק לטובת חנייה במסגרת העסקה. 

4.6 "מסירת הרכב "  הרגע בו הלקוח מוסר את הרכב לנציג העסק בטרמינל 3 טיסות יוצאות שער 33. 

4.7 " לקיחת הרכב "  הרגע בו הלקוח מקבל חזרה את הרכב באותו מקום בו מסר אותו . 

4.8 " ההזמנה " העסקה בשלמותה , כולל המועדים בהם המשתמש בחר למסירת ולקיחת הרכב , עד לתשלום בפועל כולל. 

4.9  " השירות " – לקיחת הרכב מהלקוח , שינועו לשטח פרטי בהיתר שימוש של העסק, חנייתו של הרכב בצורה מסודרת ובטוחה בשטח מגודר, והחזרת הרכב ללקוח במיקום המסירה. 

 תפעול

5.2. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מן המידע ללא הסכמתו המפורשת מראש ובכתב של העסק.

5.3. כל שירות ו/או מידע המסופק למשתמשי האתר, הינו לשימוש פרטי ולאמסחרי בלבד, למעט אם הוסכם אחרת בכתב על ידי העסק.

5.4. העסק שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת מכל סיבה, בלי כל הודעה מראש למאן דהוא ובלי כל אחריות מצדו. 

5.5 ניתן גם לקיים עסקאות בצורה פרונטלית או טלפונית עם העסק.

5.6 לשם קבלת אישור מראש ובכתב של החברה לאמור לעיל, ניתן לפנות אלינו, להלן פרטי ההתקשרות:-

 • דואל: [email protected]
 • כתובת: דרך הכלנית 80, בית נחמיה
 • טל: 052-6507915

הצהרות והתחייבויות המשתמש

6. המשתמש מצהיר כי הרכב אותו הוא מוסר לעסק , בבעלותו ו/או בחזקתו על פי חוק ו/או בהיתר של הבעלים הרשום של הרכב. 

7. המשתמש מצהיר כי לרכב יש רישיון רכב, והוא עבר מבחן רישוי תקף כדין עד לאחר מועד לקיחת הרכב. 

8. המשתמש מצהיר כי הרכב עומד בתקנות ו/או בתקנים של משרד התחבורה ו/או כל רשות אחרת במדינת ישראל. 

9. המשתמש מצהיר כי הוא פינה כל חפץ ו/או רכוש בעל ערך מהרכב, וכי לא יהיו לא טענות כלפי העסק לגבי רכוש שאבד. 

10. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה לא עושה חיפוש בחלקים נסתרים של הרכב, ועליו לוודא שבעת מסירת הרכב הוא נקי מכל חפץ ו/או חומר לא חוקי  . 

11. המשתמש מתחייב להימנע מכל שימוש בלתי מורשה במידע המוצג באתר, העלול להפר זכויות כלשהן.

12. המשתמש מצהיר כי הוא מבצע ברכב טיפולים בהתאם להוראות יצרן, וכי כל נזק שייגרם עקב בלאי סביר ושימוש הוגן, בעת שינוע הרכב הינו באחריותו הבלעדית אלא אם  כן ייקבע אחרת על ידי שמאי.    

13. המשתמש מצהיר כי המטרה המרכזית של העסקה הינה שינוע וחנייה של הרכב כפי שתואר לעיל . 

14. לאור האמור לעיל, המשתמש מודע לכך שעליו לדאוג שתהיה פוליסת ביטוח מקיף על הרכבעבור כל נהג, בתוקף, רלוונטית לתקופת השירות. 

סימני מסחר

15. כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדי של החברה או בבעלותו של צד גאחר. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, ובמיוחד אך לא רק, אסור השימוש בסימני המסחר של החברה ללא אישור והסכמה מראש ובכתב:

כקישורית (Hyperlink)

בשם מוצר ו/או בפרסום כלשהם

כסימן מסחרי, או חלק ממנו, של אחר

ו/או כל שימוש אחר על ידי מי שלא קיבל את אישורה של החברה

אחריות

16. על מנת לנקוט אמצעי זהירות סבירים ומבלי להטיל אחריות מכוח חוק השומרים , העסק מתחייב להחנות את הרכב בשטח פרטי, תחת היתר . 

17. העסק מתחייב להחנות את הרכב בשטח מגודר , בעל גישה מוגבלת לבעלי היתר מהעסק. 

18. האתר בכללותוכולל מידע המוגש ומועמד לרשות המשתמש כמותשהוא (“As-Is”). החברה והאתר אינם מביעים כל עמדה ואין הם אחראים, במפורש או מכללא, לגבי: א. המידע המצוי באתר. ב. המידע והפעולות אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות הגישה לאתר. ג. כל מידע או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור מן האתר. ד. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר. ה. כל נזק הנגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר. 

19.העסק ו/או מי מטעמו אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר, בעקבות תקלה בשרתים או בעקבות פעילות זדונית של גורם חיצוני.

תנאים להזמנת שירותים

20. על אחריות המשתמש לוודא כי קיימת פוליסת ביטוחמקיף. בתוקף עבור כל נהג בתקופה בה הרכב יהיה בחזקת העסק. 

21. על אחריות המשתמש להזין פרטי מען וכרטיס אשראי מפורטים ותקינים. החברה ו/או מי מטעמה לא יישאו באחריות בגין עסקה שלא תשוריין מסיבה אשר אינה תלויה בחברה ו/או מי מהפועלים עבורה, לרבות פרטי מען ו/או כרטיס אשראי שגויים. 

22. על אחריות המשתמש לוודא כי ההזמנה אושרה על ידי העסק במועדים הרצויים ללקיחת ומסירת הרכב . 

מדיניות ביטול עסקה

23. המשתמש רשאי לבטל את ההזמנה עד 24 שעות לפני מועד מסירת הרכב ללא עלות.

24. ככל והמשתמש יבטל את ההזמנה פחות מ24 שעות ממועד המסירה , הוא יישא בקנס של 100 . 

25. באחריות המשתמש לקבל אישור לכך שהעסק קיבל את ביטול ההזמנה . 

 1. שינוי וביטול עסקה

9.1. המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת שירותים שביצע באמצעות האתר (בהתאמה "משתמש" ו-"עסקה") אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף  9 זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף 9  זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

9.5.1. ביטול עסקה ייעשה באמצעות משלוח הודעת ביטול באחת הדרכים הבאות ("הודעת הביטול"):
(א) בשיחה טלפונית/ווטסאפ.

ביטול כאמור יתאפשר במידה ונותרו למעלה מ24 שעות ממועד מתן השירות המבוקש. 

9.6. תוצאות ביטול עסקה

א. הספק יחזיר למשתמש בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על-ידי המשתמש, תבטל את חיובו של המשתמש בשל העסקה ותמסור לו עותק מההודעה 

9.7. ביטול עסקה על ידי הספק
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הספק יהא רשאי לבטל עסקה לרבות, אך לא רק, במקרים הבאים:

9.7.1 המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין

9.7.2 המשתמש הפר תנאי מתנאי שימוש אלה

9.7.3 המשתמש מסר במכוון, בעת ההרשמה לאתר ו/או לאחר מכן, פרטים אישיים מטעים

9.7.4 נוכח מעשה או מחדל של המשתמש אשר יש בהם כדי לפגוע בבספק ו/או במי מטעמו ו/או בפעילות התקינה של האתר ו/או במפרסמים ו/או בצד ג' כלשהו

 9.7.5 במקרה של כוח עליון, לרבות מגיפה ו/או אירוע ביטחוני המונעים לדעת הספק את ביצועה של העסקה או את אספקת השירות

הודעה על ביטול העסקה תימסר ללקוח בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדוא"ל שנמסרה במעמד ביצוע ההזמנה.

 1.  ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת השירות
 1.  

10.1. התשלום באמצעות האתר יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור חברת האשראי, או באמצעות שירות חברת סליקה. יובהר כי האתר רשאי לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך.

10.2. יובהר כי ככל והמזמין יבחר באפשרות תשלום באמצעות חברת הסליקה, הרי ששירות תשלום זה מסופק על ידי צדדים שלישיים ואינו בשליטת האתר. על כן האתר לא יהיה אחראי בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו כאמור לעיל.

האתר ו/או המפרסמים (לפי העניין) עשויים להציע למשתמש לספק את המוצרים הנרכשים על-ידו בהתאם לתנאי האספקה הקבועים בעמוד הרכישה של המוצר/ים.

10.6 הספק  לא יישא בכל אחריות לעניין עיכובים באספקת מוצרים מהמפרסמים כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות אירועים שאינם בשליטתו כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

10.7 הספק רשאי לשנות את דרכי האספקה מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך

10.12 מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי שירות החניה ניתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת הספק ולא באחריותו. על כן הספק לא יהיה אחראי בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את שירות החניה כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות.

10.13. יתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות בספק ואינן בשליטתו לרבות, אך לא רק, כח עליון, מצב בטחוני רגיש באזור מתן השירות, מזג אויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו'), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו'),מפגעי מחלות והתפרצויות וירוסים שונים ועיכובים הנובעים משביתות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד הספק בשל עיכוב כאמור. יובהר 

10.15 הספק לא יהיה אחראי בשל עיכובים שאינם בשליטתו ו/או מקורם במשתמש, לרבות אך לא רק, קשיים ביצירת קשר עם המשתמש. עיכוב כאמור לא יחשב כהפרת התחייבויות האתר לאספקת השירות ולא יהיה בעיכוב כאמור כדי לפטור את המשתמש מחובתו לשלם בעבור הזמנתו.

10.16  המשתמש מצהיר ומודע לכך שייתכנו מקרים של עיכובים בזמני החזרת הרכב ולא יהיו למזמין כל טענות ו/או תביעות כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין איחור של עד שעה בהחזרת הרכב.

קישוריות (Hyperlinks) לאתרים אחרים

29. באתר תוכלו למצוא קישוריות ו/או הפניות המקשרים אל אתרים אחרים במרחבי האינטרנט, שאינם של העסק.

30. אם לא נאמר אחרת ובאופן מפורש על ידי העסק, הרי שהקישוריות הללו אל האתרים האחרים, אפילו אם ישנו לוגו (או סימן אחר) משותף של החברה ושל הצד השלישי, אינן יכולות להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי העסק לגבי האתרים האחרים שאליהם מובילות הקישוריות האמורות.

31. קישורית המופיעה באתר, אינה מעידה על כך כי העסק, אחראי ו/או שולט ו/או מיודע על התכנים באתר הצד השלישי, והעסק לא יישא באחריות כלשהי לגבי תכנים אלה. לעניין זה חשיבות גם לגבי אמנת הפרטיות, של כל אתר ואתר, שיתכן ואינה זהה לאמנת הפרטיות באתרקראו בעיון את אמנת הפרטיות האתר אליו מובילות קישוריות כאמור.

פרסומות

32. החברה אינה אחראית בשום אופן שהוא לפרסומות המופיעות באתר.

.33 הופעת פרסומת באתר אינו מעיד על חסותה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה על המפרסם, המוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו.

עדכונים ושינויים

34. בכל עת שהיא רשאית החברה לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה.

35. בשימושכם באתר הינכם מסכימים בזאת להיות כפופים לאמור בתנאי השימוש בכל עת, ועליכם לחזור ולהתעדכן בדבר השינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

36. החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדההחברה אחראית רק לעסקאות שאושרו על ידי נציג מטעמה.

37. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.

אופן ביצוע התשלום עבור ההזמנה

38.  אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו, 3 ספרות בגב הכרטיס וכל פרט שיידרש על ידי העסק. 

39. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהחברה תכבד.

40. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע לחברה על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

זכויות המשתמש בדבר הפרטיות 

41. הנך זכאי לעיין במידע נאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף אתה רשאי לדרוש מחיקת המידע, פרט לפרטי ההזמנה שעל העסק לשמור על פי חוק, בכתב. 

כדאי להוסיף את הסעיפים הללו:

. החברה והאתר רשאים להשתמש ולאסוף בספרי העסק, את הפרטים שנמסרו על ידי המשתמש, ו/או נאספו בעת השימוש באתר כולל " מידע אלקטרוני ( כתובת Ip סוג דפדפן, אופן שימוש באתר, גרסתו וכו')", וכל סוג אחר של פרטיים שנאספים בעת ו/או לטובת השימוש באתר. לצורך ביצוע השירות, לצורך שיפור השירותים המוענקים על ידה, ליצירת קשר עם המשתמש, לצורך עדכונו בדבר מבצעים ו/או בנוגע לשירותים ומוצרים המוצעים על ידי העסק ו/או צדדים שלישיים עמם נמצא החברה בקשר, ובכלל זאת באמצעות משלוח דוא”ל ו-SMS.

35. העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין ההזמנה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של החברה.

36. למרות האמור לעיל, העסק יהא רשאי להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, ו/או אם המשתמש עשה שימוש בשירותי העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

37. כמו-כן, העסק והאתר רשאים לעשות שימוש בפרטים האמורים לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים ומטרות שיווקיות אחרות. מידע זה לא יזהה את המשתמש אישית ולא יכלול מידע רגיש כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות. 

38. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

39. באתר תוכלו למצוא קישוריות שתובלנה אתכם למספר אתרים אחרים, חלקם הינם מפרסמים וחלקם הינם חברות עסקיות שהעסק נמצאת עמן בשיתוף פעולה עסקי.

40. חלק מהאתרים האלה יופיעו תחת שם ו/או מותג ו/או לוגו הכולל גם את הלוגו של העסק, אך הם לא מופעלים ו/או לא מתוחזקים תחת השגחת החברה.

41. לכן, אמנת הפרטיות של האתר, אינה חלה ו/או אינה תקפה באתרים שאליהם מובילות הקישוריות. לאתרים אלה אמנת פרטיות משלהם, שונה מאמנת הפרטיות של האתר. חשוב ביותר כי תקראו ותבדקו היטב את אמנת הפרטיות של כל אחד מהאתרים הללו לפני שאתם מוסרים פרטים אישיים ו/או מידע אחר באתר החדש אליו הגעתם, החברה והאתר אינם מסוגלים ולא יהיו אחראים לשמירה על הפרטים והמידע שאתם משאירים באתרים אלה.

42. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו העסק  להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

43. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, העסק לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

פרוטוקול מסירת ולקיחת הרכב 

42. יירשם על ידי העסק מספר הקילומטראז' העדכני של הרכב , העסק יוודא כי אין נורית אזהרה פעילה בלוח המחוונים של הרכב , ככל שתהיה נורית אזהרה פעילה, העסק רשאי לבטל מיידית את השירות ולקנוס את הלקוח ב300  

43. העסק יצלם את הרכב ככל שיש פגמים נראים לעין ברכב, על מנת שיהיה מקור השוואה לבחון טענות של המשתמש. 

44. המשתמש מודע לכך כי העסק משנע את הרכב ולכן מד הקילומטראז' יעלה לכל היותר ב75 ק"מ בתקופת השירות. 

ביטול רכישה מצד החברה

45. החברה תהא רשאית, על פי שיקול דעתה, בשל כל סיבה סבירה, עד 24 שעות מהעסקה , לבטל או להפסיק עסקה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש בהודעת אס אמ אס, והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין ההזמנה, ככל ששולם .

למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או הספק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

אבטחת מידע

46 לאור העובדה כי מדובר באתר המחובר לרשת האינטרנט לא ניתן להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבי החברה, ועל כן ניתנת בזאת האופציה למשתמש לרכוש שירותים בטלפון או בהגעה פיזית למשרדי העסק. למען הסר ספק, העסק והאתר לא יהיו אחראים לפיצוי המשתמש באם יחשפו פרטיו בעקבות חדירה לא מורשית של גורם כלשהו לאתר, על אף אמצעי האבטחה המופעלים על ידי החברה והאתר.

47 .עסקאות האשראי מאובטחות באמצעות מערכת הצפנה , התשלום עצמו מאובטח באמצעות המערכת של חברת הסליקה "קארדקום " . 

דין ושיפוט

48 הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

49. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) מחוז מרכז, הסמכות הבלעדית לדון בה. 

תקנון נותן השירות הינו חלק מתנאי השימוש באתר.
תנאי שימוש באתר:
 על מנת שנוכל להעמיד לרשותכם שירות מצוין וחדשני, ביקשנו ליצור בתקנון זה סביבה משפטית שתאפשר לנו להביא לכם מוצרים ושירותים מצוינים באמצעות ממשק משתמש ידידותי ונח.

כל האמור באתר כפוף לאמור בתקנון זה.

אנחנו פה בשבילכם, כדי לשרת אתכם ולהביא לכם את מירב התועלת.

 1. כללי

1.1.     כל פעולה כלשהי באתר זה כפופה לאמור בתקנון זה להלן.

1.2.     כל המבצע פעולה כלשהי באתר זה מעיד על עצמו שקרא בעיון ובדקדוק את פרטי תקנון זה וכן כי הוא מקבל על עצמו, ללא סייג, באופן בלתי חוזר, את כל האמור בתקנון זה. תקנון זה מהווה הסכם לכל דבר ועניין בין האתר למשתמשים בו. אם אינך מסכים לתנאי כלשהו מתנאי השימוש נא הימנע משימוש באתר.

1.3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, המונח "פעולה" בתקנון זה משמעותו כל הצעת רכישה (של מוצר או שירות), רישום לרכישה/לביצוע הזמנת שירות חניה ו/או אחר/להשארת פרטים לצורך רכישה/קבלת שירות, רכישה/הזמנת שירות חניה או אחר, רישום כלשהו, פרסום, כתיבת "Talkback", פרסום תגובה, הבעת דעה וכיוצ"ב עניינים הדורשים פעולה אקטיבית מעבר לקריאת המפורסם באתר זה.

1.4. דהן דיגיטל (ע.מ 214266900) היא הבעלים הרשום של האתר . פרטי הקשר של הבעלים הם:
– דהן דיגיטל
– כתובת למשלוח דואר:  קשת 49, מודיעין
– דואר אלקטרוני: [email protected] 

1.5. לשם נוחות הקריאה הדברים מנוסחים בלשון זכר, אולם מתייחסים לגברים ונשים באותה המידה. מקום בו נכתבים הדברים בלשון רבים, הכוונה גם ללשון יחיד, ולהיפך.

1.6. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת, ללא שתימסר על כך הודעה מראש, ולכן יש לבחון את תנאי תקנון זה לפני כל שימוש/השארת פרטים/רכישת שירות ו/או מוצרים באמצעות האתר. ככל שהמשתמש אינו מסכים לשינוי כלשהו בתקנון, הסעד היחיד הוא להפסיק את השימוש באתר. כל שינוי בתנאי התקנון יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת התקנון.

1.7. רק האמור בתקנון זה יחייב את האתר. מקום בו יש סתירה או אי-התאמה בין האמור בתקנון זה ובין האמור במקום כלשהו באתר או במקום אחר (בסעיף קטן זה "המקור-האחר"), יגבר האמור בתקנון זה, אף אם הוא מוקדם למקור-האחר, אף אם מוזכר תקנון זה במקור-האחר ואף אם המקור-האחר הנו ספציפי יותר ביחס לנושא הרלוונטי – כל זאת רק אם וככל שאין במקור-האחר כדי להרחיב את זכויות האתר ו/או אין במקור-האחר כדי לצמצם את חובות ו/או אחריות האתר.

1.8. תכני האתר ויישומיו, כולם או חלקם, עשויים להופיע ולהיות מוצגים ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה תקשורתית אחרת, לרבות תקשורת קווית, סלולארית, טלוויזיה ו/או כל מדיה אחרת שהיא; תנאי השימוש המפורטים בתקנון זה רלוונטיים וחלים על כל ערוץ ו/או מדיה תקשורתית בהם מופיעים ו/או יופיעו תכני האתר ו/או יישומיו, כולם או חלקם, בשינויים המחויבים.

1.9. תכני האתר, כולם או חלקם, עשויים להיות מתורגמים לשפות שונות באמצעות כלי תרגום שונים; תכני האתר בנוסחם בעברית בלבד מחייבים את החברה. תרגומם ככל שיעשה לשפות שונות הינו לנוחות המשתמש בלבד.

 1. מטרתו של אתר אינטרנט זה

2.1. אתר אינטרנט זה (בתקנון זה "האתר") הינו אתר איסוף לידים ומסחר אלקטרוני שבו ניתן, בין השאר, להשאיר פרטים ו/או לרכוש שירותים (כדוגמת שירותי חניה) ומוצרים המופעל על-ידי דהן דיגיטל ברשת האינטרנט, ומיועד ליתן במה למפרסמים ("המפרסמים") להציע את מוצריהם ו/או שירותיהם ("המוצרים" ו/או "השירותים"), ולאפשר למשתמשים לרכוש את המוצרים/השירותים המוצעים על-ידי המפרסם באמצעות האתר. יובהר כי ההתקשרות החוזית של המשתמשים היא אך ורק אל מול המפרסמים.

2.2. כל עסקה בשירותים/במוצרים הנה עסקה ישירה בין המשתמש למפרסמים, ואין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על-ידי המפרסמים משום המלצה ו/או חוות דעת של החברה בקשר למוצר ו/או השירות ו/או הכדאיות ברכישתם.

2.3. התמונות והתכנים המוצגים למוצרים ולשירותים באתר הינן באחריות המפרסמים ונותני השירות והן להמחשה בלבד.

2.4 האתר פעיל בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע וניתן לעשות בו שימוש לרבות השארת פרטים/הזמנת שירות/רכישת מוצרים בכל עת. עם זאת יתכן והאתר יהיה מושבת עקב תקלות שאינן בשליטתו אשר יכולות להתרחש בכל עת ו/או עקב עבודות תחזוקה שונות ו/או מסיבות אחרות ולמשתמש לא יהיו טענות נגד האתר בשל כך.

2.5. בכל שאלה, הבהרה, הערה או בעיה הנוגעים לשירות ניתן ליצור קשר עם האתר בימים א-ה, בין השעות 9:00-17:00 בדואר אלקטרוני שכתובתו היא: [email protected] 

 1. המשתמשים

3.1. רשאי להשתמש באתר בוגר, בגיל 18 ומעלה, שברשותו תא דואר-אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית.

3.2. על אף האמור לעיל, האתר רשאי שלא לאפשר לאדם ולכל קבוצת אנשים את השימוש באתר, בין אם אושר שימוש כזה בעבר ובין אם לאו, לפי שיקול דעתו הבלעדי, ללא צורך במתן הנמקה ו/או במתן הודעה מראש.

 1. הגדרות

4.1" "התוכן" משמעותו האתר. מידע על שירותים, מוצרים, הדפים המקוונים הכלולים בהם, הסיווג, הסידור וההצגה של המידע וכל צורת המחשה אחרת הכלולים בהם, בדיוורים ובמסרונים.

"השירות" משמעותו האתר, לרבות הוראות והנחיות נלוות, מוצרים ושירותים קשורים אחרים, שירותי תמיכה אישית נלווית, אם וככל שינתנו וכל שינוי ו/או תיקון של האמור לעיל כפי שעשויים להיות מבוצעים על ידי האתר מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי.

"שגיאות אתר" משמעותן כל הפרעה בזמינות האתר אשר נגרמה עקב סיבות שאינן בשליטתו הישירה של האתר.

"אתה" ו"משתמשים", משמעותם, בין היתר, יחידים וישויות המורשים על ידי האתר לעשות שימוש בשירות וכן העובדים, היועצים, הקבלנים והסוכנים שלך ו/או צדדים שלישיים שאיתם הינך מנהל עסקים.

"מוצרים", משמעותם כל המוצרים והשירותים המופיעים באתר אשר זמינים להזמנה/מכירה.

"הנתונים שלך" משמעותם כל הנתונים ו/או המידע האלקטרוני המוגשים או מוזנים על ידך ו/או הנאספים על ידי האתר במהלך השימוש בו.

 1. על תנאי השימוש

5.1 תנאי שימוש אלה מהווים הסכם נפרד בין המשתמש לבין האתר. מוסכם ומובהר כי האתר לא יהיה אחראי כלפי המשתמש במקרה של הפרת תנאים אלה על ידי משתמש אחר וכי במקרה של הפרה כל שהיא על ידי משתמש אחר יוכל המשתמש לתבוע אך ורק את הצד המפר ולא תהיה לו כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלשהי כלפי האתר.

5.2 מובהר בזאת כי רק האמור בהסכם זה יחייב את האתר. פרסום המופיע על ידי כל צד שלישי באתר, ככל ויופיע אינו מהווה המלצה או הבעת עמדה של האתר לגבי נכונות או כדאיות השירות ו/או המוצרים המפורסמים על ידי צד שלישי כאמור.

5.3 הגישה לאתר והשימוש בו הינם כיום ללא עלות למעט רכישת שירותים ו/או מוצרים. עם זאת האתר שומר לעצמו את הזכות בכל שלב ועל פי שיקול דעתו הבלעדי לקבוע כי כל שימוש באתר ובשירות, בין אם בחלקים ממנו ובין אם בשלמותו, יהיה כרוך בתשלום מצידו של המשתמש ושומר על זכותו לשלב מרכיבים נוספים באתר אשר עשויים להיות כפופים לתשלום מצד המשתמש מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגד האתר בשל כך.

 1. תהליך ביצוע השארת פרטים/הזמנת שירות/רכישה
  1. תהליך זה יתחיל בהקלקה באמצעות העכבר על לשונית ה"להזמנת חניה בנתב"ג" , אשר תוביל לטופס מילוי פרטים אישיים של המשתמש. פרטים אלו יועברו לספק צד ג' שהוא נותן השירות על מנת שיוכל ליצור קשר ישיר עם המשתמש. האתר אינו אחראי למועדי התיאום הנקבעים עם נותני השירות ו/מי מטעמו ו/או נותני השירות מטעם החברה בקשר עם רכישת השירות/המוצרים מהמפרסם/ספק ו/או מהחברה (לפי העניין) וכן לעמידתם של המפרסם או של נתוני השירות כאמור, במועדי התיאום כאמור. לעניין זה, "נותן שירות" הוא לרבות מי שמחויב לתת שירות בגין השירות המבוקש. תקופת אחריות ארוכה המחויבת לפי החוק, התקנה או הסרה של טובין, הובלת טובין וכן שירות שניתן בהתאם לחוזה למתן שירות נקודתי ו/או מתמשך.
  2. תהליך הזמנה יכול להתבצע גם ישירות באמצעות האתר ע"י מילוי פרטים אישיים של המשתמש, לרבות פרטי כרטיס אשראי, ואישור קריאת והסכמה לאמור בתקנון של החברה נותנת השירות/ספק השירות/המפרסם, ואשר בסיומה תופיע הודעה על השלמת ההזמנה. על מנת להבטיח את ביצוע הרכישה/ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים בטופס מילוי הפרטים האישיים במדויק. אם בעת ביצוע הרכישה יימסרו פרטים שגויים, לא מובטח כי השירות ו/או המוצרים יגיעו ליעדם או יינתנו למשתמש.
   בסיום הפעולה המתוארת בסעיף זה, גם תשלח למשתמש הודעה בדוא"ל המאשרת את השלמת הרכישה. יובהר שאי-קבלת ההודעה מכל סיבה שהיא אינה גורעת מתוקף השלמת העסקה מקום בו התקבלה הודעה על השלמה כאמור לעיל.

6.3 האתר משתדל לוודא כי כל הפרטים, התיאורים ותמונות המוצרים/שירותים המופיעים באתר הינם נכונים. עם זאת יתכנו שגיאות בתום לב בכל הנוגע לתיאור השירות או תמונות המוצרים באתר. יובהר כי תמונות המוצרים והסברי השירות המופיעים באתר הינם לצרכי המחשה בלבד אלא אם כן צויין אחרת בדף המוצר ואינם מחייבים באופן כלשהו את האתר.

6.4 אספקת המוצרים ו/או השירותים תיעשה ישירות על-ידי ספק נותן השירות/ המפרסם, בהתאם למדיניותו והתקשרותו הישירה עם המשתמש לצורך מתן השירות/המוצר וזאת כפי שסוכם בין הספק נותן השירות/ המפרסם לבעלי האתר. האתר כאמור אינו אחראי לטיב/איכות השירות/המוצר הניתן ע"י הספק נותן השירות/המפרסם.

6.5. כמות השירותים הניתנים להזמנה/מוצרים המוצעת לביצוע הזמנה/מכירה אינה קבועה ויכולה להשתנות, ללא חובת הנמקה של האתר ו/או הספק/נותן השירות. במקרה בו כמות הזמנת השירותים/מוצרים מוגבלת, תתבצע הרכישה על-ידי המשתמשים על בסיס כל הקודם זוכה, ועד לתפוקה המקסימלית/גמר המלאי. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת השירות/מוצר אשר אינו מתאפשר להתבצע/ נמצא במלאי, יפנה אל הספק על מנת לקבל את כספו בגין ההזמנה שבוצעה.

6.6. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה ובכפוף להוראות הדין, האתר שומר לעצמו במקרים מסוימים את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה ואושרה לרבות, אך לא רק, במידה ותימצא טעות בפרטי המוצר/השירות המוזמן אשר נוגעים למאפייניו ומחירו כפי שהופיעו באתר וכן במידה ויתגלה כי הזמנת המוצר/השירות נעשתה תוך הפרת תנאי שימוש אלה ו/או תוך פגיעה בצדדים שלישים. במקרה כאמור, האתר שומר לעצמו את הזכות שלא לספק למזמין את המוצר/השירות כתוצאה מכך לאחר שיצור עם המזמין קשר תוך זמן סביר ויודיע לו על ביטול כאמור מבלי שתהיה לו כל טענה נגדו בשל כך. היה והמזמין כבר חויב בשל הזמנת המוצר/השירות, יחזיר לו הספק את כספו בגין הזמנת המוצר/השירות.

6.7 פרסום ו/או הצגת השירותים/מוצרים המוצעים למכירה באתר אינם מהווים המלצה ו/או עידוד לרכישתם והאתר אינו אחראי לכל שימוש של המזמינים במוצרים ו/או בשירותים שירכשו.

 1. מחירים

7.1. המחירים באתר כוללים מס ערך מוסף, אלא אם צוין אחרת במפורש. למען הסר ספק, אלא אם צוין אחרת במפורש, המחירים הנקובים באתר אינם כוללים דמי משלוח.

7.2. האתר, דהן דיגיטל ו/או נותן השירות/המפרסם אינם מתחייבים שהמחירים של המוצרים/השירותים המפורסמים באתר על-ידי נותני השירות/המפרסמים הם המחירים הזולים ביותר.

7.3. המשתמש רשאי לבטל עסקה לרכישת טובין ו/או שירותים שביצע באמצעות האתר (בהתאמה "משתמש" ו-"עסקה") אך ורק בהתאם לאמור בחוק הגנת הצרכן. סעיף  9 זה מפרט בתמצית את כללי ההחזרות והביטולים, אשר כפופים לכלל הוראות חוק הגנת הצרכן. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור בסעיף 9  זה להלן לבין הוראות חוק הגנת הצרכן, תגברנה הוראת חוק הגנת הצרכן.

7.4 המזמין רשאי לבטל את הזמנתו ו/או להחזיר את המוצרים שהגיעו אליו בכפוף להוראות שלהלן.

7.5 שינוי או ביטול הזמנה על ידי המזמין יתאפשרו בהתאם להוראות הדין ובהתאם לשיקול דעתו של האתר ובכפוף להוראות שלהלן.

7.6 ביטול עסקה יתבצע ישירות מול ספק השירות/המוצר אליו מועברים פרטי המשתמש כאמור לצורך מתן השירות/אספקת המוצר.

7.7. מועדים ותנאי ביטול עסקה – כללי
כל משתמש רשאי לבטל עסקה, מכל סיבה שהיא, במועדים ובתנאים הבאים:

7.7.1. ברכישה של טובין – מיום ביצוע העסקה ועד ארבעה עשר ימים ממועד קבלת הטובין, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר מבניהם).

7.7.2.  ברכישה של שירות – בתוך ארבעה עשר ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים המנויים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן (לפי המאוחר) כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת (כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן) – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת – בתנאי שביטול כאמור ייעשה לפחות שני ימים, שאינם ימי עסקים.

.8. ביצוע הזמנות, תשלום, אספקת ההזמנות/מוצרים

8.1. התשלום באתר יכול ויבוצע באמצעות כרטיס אשראי בכפוף לאישור חברת האשראי, או באמצעות שירות חברת סליקה. יובהר כי האתר רשאי לשנות את דרכי ו/או אמצעי התשלום ו/או את דרכי ביצוע ההזמנה בכל עת לפי שיקול דעתו הבלעדי ובלא מתן הודעה מוקדמת מבלי שלמשתמש יהיו טענות נגדו בשל כך.

8.2. יובהר כי ככל והמזמין יבחר באפשרות תשלום באמצעות חברת הסליקה, הרי ששירות תשלום זה מסופק על ידי צדדים שלישיים ואינו בשליטת האתר. על כן האתר לא יהיה אחראי בגין כל תקלה ו/או בעיה לרבות בעיות אבטחה בתשלום אשר ינבעו כתוצאה מתשלום בדרך זו 

8.3 האתר לא יישא בכל אחריות לעניין עיכובים במתן השירות/ מימוש עסקאות/אספקת הזמנות/ מוצרים מהספק/המפרסמים כתוצאה מכל סיבה שהיא, לרבות אירועים שאינם בשליטתו כגון תקלות, עיכובים, שביתות, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב ו/או טלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

8.4 מבלי לגרוע מהאמור להלן, יובהר כי השירות/מוצר ניתן על ידי צד שלישי אשר אינו בשליטת האתר ולא באחריותו. על כן האתר לא יהיה אחראי בגין כל נזק אשר ייגרם על ידי כל גורם אשר יספק את השירות כמפורט לעיל, לרבות נזק הנובע מרשלנות.

8.5 מכיוון שמדובר בשירות שאיננו בשליטת האתר ואיננו באחריותו, יתכנו עיכובים במועד האספקה עקב סיבות שאינן תלויות באתר/בספק נותן השירות ואינן בשליטתו לרבות, אך לא רק, כח עליון, מצב בטחוני רגיש, מזג אויר קיצוני, מפגעי טבע (רעידת אדמה, שיטפון וכו'), מפגעים אחרים (כגון: שריפה, חסימות כבישים וכו'),מפגעי מחלות והתפרצויות וירוסים שונים ועיכובים הנובעים משביתות, ולמשתמש לא יהיו טענות נגד האתר בשל עיכוב כאמור. 

9. העדר אחריות

9.1 דהן דיגיטל ו/או האתר אינם צד להתקשרות שתעשה בין המפרסמים ו/או נותני השירות ו/או ספקים למשתמשים באמצעות האתר.

9.2 יובהר כי השירותים/מוצרים המוצעים באתר אינם ברשותו/ניתנים על ידו ועל כן האחריות הבלעדית עבורם מוטלת על הספק. 

.9.3. האתר אינו אחראי למועדי התיאום הנקבעים עם המפרסם או עם נתוני השירות מטעמו ו/או נותני השירות מטעם החברה בקשר עם רכישת שירותים/מוצרים מהמפרסם ו/או מהחברה (לפי העניין) וכן לעמידתם של המפרסם או של נתוני השירות כאמור, במועדי התיאום כאמור. לעניין זה, "נותן שירות" הוא לרבות מי שמחויב לתת שירות בגין תקופת אחריות קצרה או ארוכה המחויבת לפי החוק, התקנה או הסרה של טובין, הובלת טובין וכדומה.

9.4 האתר אינו מפקח ואינו אחראי על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על-ידי המפרסמים/נותני השירות, רמת השירות של הספקים/מפרסמים, זמני האספקה, וכיוצ"ב.

9.5. האתר שומר לעצמו הזכות להפסיק את פעילות האתר בכל עת, לכל פרק זמן, לצורך תחזוקה, בשל סגירת האתר וכן לכל מטרה ומכל סיבה אחרת. הפסקת פעילות כאמור (זמנית או קבועה) לא תחייב הודעה מראש או הנמקה כלשהם לאף גורם.

9.6 . דהן דיגיטל ו/או האתר אינם אחראים ולא יישאו באחריות – באופן ישיר או עקיף – לכל נזק, אבדן רווחים, הוצאה, פגיעה בשם טוב, הסתמכות, הפרת חוזה, עוולה כלשהי וכיוצ"ב שנגרמו, אם וככל שנגרמו, למשתמש ו/או צד ג' כלשהו, בקשר (ישיר או עקיף) עם האתר, השימוש בו, המוצרים, השירותים, השימוש בהם (לרבות המוצרים/שירותים המוצעים באמצעות פרסומות של צדדים שלישיים), בשל הפסקת פעילות האתר (באופן זמני או קבוע) ו/או הספקים.

9.7. מבלי לפגוע באמור לעיל, ככל שמופיע קישור (Link) חיצוני באתר, האתר לא יהיה אחראי באופן כלשהו – ישיר או עקיף – לתכניו של אותו קישור, המידע שמתפרסם בו, תמונות המופיעות בו, הסתמכות על כל אלו וכל נזק, הוצאה ואבדן רווחים, ישיר ו/או עקיף, שנגרמו כתוצאה ו/או בקשר עם אותו קישור חיצוני.

9.8 האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים היא על מבצע השירות/הקישור בלבד.

9.9 על המשתמש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון. בנוסף ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהוא כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו באתר/קישורים שביצע לאתר.

 1. 10.שימוש בלתי מורשה באתר

10.1. אין לעשות שימוש בלתי מורשה באתר זה.

10.2. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, אין להפיץ, להעתיק, לשכפל ו/או להציג את תכולת האתר באתרים אחרים או פרסומים אחרים, ללא אישור מראש ובכתב מבעלי האתר, לרבות איסור על שימוש בטכניקות Framing ו- Automated Data Mining Tools.

10.3. אין לעשות שימוש בלוגו של האתר, בזכויות יוצרים ו/או בקניין רוחני כלשהו של האתר ללא אישור דהן דיגיטל מראש ובכתב.

 1. 11.זכויות יוצרים וסימני מסחר

11.1. כל הנמצא באתר זה, הוא רכושו הבלעדי של דהן דיגיטל או בשימוש עם רשות מפורשת של זכויות יוצרים ו/או הבעלים של הסימן המסחרי. העתקה כלשהי, הפצה, שידור, פרסום, קישור, או שינוי אחר של אתר זה או כל הנמצא בו ללא רשות מפורשת בכתב של דהן דיגיטל היא אסורה בהחלט. אין בשימוש שנעשה על-ידי משתמשי האתר באתר ו/או בתכנים שלו כדי להקנות למשתמשי האתר זכות קניין רוחני כלשהו באתר ו/או בתכנים שלו, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתכנים שלו התאם לאמור בתנאי שימוש אלו.

11.2. כל הפרה של מדיניות זו עלולה לגרום להפרת זכות יוצרים, סימן מסחר או זכות קניין רוחני אחרת אשר תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ו/או הליכים פליליים.

11.3. אתר זה כולל חומר המוגן בזכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנין רוחני אחרות, לרבות, אך לא רק, מלל, תוכנות, תמונות, מוזיקה ווידאו, גרפיקה וסאונד, וכן את כל התוכן של האתר.

11.4. דהן דיגיטל הינו בעל זכות יוצרים בתוכן, בסדר הבחירה, בתיאום ובקידום של התוכן באתר, ואף גורם אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר, להשתתף בהעברה או מכירה, ליצור יצירות נגזרות, או לנצל בדרך כלשהי את התוכן, במלואו או בחלקו. 

12. כללי, הדין החל וסמכות השיפוט

12.1. תנאי שימוש אלה לרבות מדיניות הפרטיות מהווים את כלל המוסכם בין הצדדים וגוברים על כל הסכם, הצעה או מצג שנעשו בעבר, בכתב או בע"פ בנוגע לנושאו. המידע והשירות מוצעים למשתמש כמות שהם AS-IS, והמשתמש מסכים ומאשר כי האתר, עובדיו, מנהליו, בעלי מניותיו או מי מטעמו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, אשר יגרם למשתמש ו/או לצד שלישי הקשור למשתמש בגין שימוש שהמשתמש עשה במידע ו/או בגין הסתמכות המשתמש על מידע המוצג באתר.

13. שיפוי

13.1 על המשתמש לשפות ולהגן על האתר ועל ספקיו, גופים הקשורים אליו, נושאי המשרה בו, דירקטוריונים שלו, בעלי מניות שלו, משקיעים שלו, עובדים שלו, סוכנים שלו, נציגים שלו ומיופי כוחו, מפני וכנגד כל הפסד, נזק, עלות הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד) עקב ו/או בקשר עם: 

13.1.1 רשלנות רבתי או פעילות בזדון מצד המשתמש ו/או פעילות בחוסר תום לב

13.1.2 שימוש בשירות על ידי המשתמש

13.1.3 נתוני המשתמש

13.1.4 הפרת תנאי השימוש מצד המשתמש

13.1.5 שימוש על ידי המשתמש בקניין רוחני של צד שלישי, או כל מעשה או מחדל מצד המשתמש אשר מפר זכויות קניין רוחני של צד שלישי או מפר דין רלוונטי.

 מדיניות הפרטיות

 פרטיות

 1. ברוכים הבאים למדיניות הפרטיות של אתר חניה בשדה בכתובת: https://parking.ebdigital.co.il/  (אתר דהן דיגיטל)
 2. אנו, בעלי הפעילות של האתר (יקרא "חניה בשדה")  מייחסים חשיבות רבה ולוקחים ברצינות את הפרטיות שלך ומתוך כך, משקיעים משאבים רבים על מנת לשמור עליה. 
 3. במדיניות פרטיות זו ("מדיניות הפרטיות") תוכל למצוא מידע על האופן בו החברות אוספות מידע אודותיך בעת שימושך באתרים ועושות בו שימוש.
 4. מדיניות הפרטיות הינה חלק מתנאי השימוש של האתר (הניתן לצפייה כאן) ("תנאי השימוש") ולכן יש לקרוא אותם יחד. 
 5. בעצם השימוש באתר ובשירותים המוצעים בהם ("השירותים"), הנך מביע את הסכמתך כי חניה בשדה יעשה שימוש במידע אודותיך כמפורט במדיניות הפרטיות.
 6. חניה בשדה רשאי לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד עדכון מדיניות הפרטיות יופיע בראש עמוד זה, ולכן יש לבחון את מדיניות הפרטיות לפני כל שימוש באתר. ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, עליך להפסיק באופן מידי את השימוש באתר. למעט אם נאמר אחרת, כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות. 
 7. האמור במדיניות הפרטיות כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בה מיועד לנשים וגברים כאחד. כן, כל האמור במדיניות הפרטיות בלשון יחיד, אם רבים במשמע, ולהפך. 

 מי אנחנו

 1. פעילות אתר חניה בשדה היא בבעלות דהן דיגיטל ע.מ 214266900  וכתובתה רחוב קשת 49, מודיעין. לפרטים אודות השירותים אשר מוצעים באמצעות האתר יש לעיין ב"תנאי השימוש" 

 מידע אישי

 1. במהלך השימוש באתר ייאסף מידע אודותיך כדלקמן: 
  1. פרטים אישיים – במעמד הרישום לאתר, תתבקש לספק פרטי מידע אישי אודותיך ודרכי התקשרות עימך, כגון שמך, כתובת הדוא"ל והטלפון שלך, תאריך הטיסה שלך ועוד. חלק מהפרטים האמורים יסומנו כ"שדות חובה" שבאי מסירתם לא תוכלו להשלים את הרישום לאתר. כמו כן, יתאפשר רישום באמצעות קישור החשבון עם חשבון הפייסבוק שלך.  
  2. עסקאות – בכל עת בה תבצע עסקה באמצעות האתר, פרטיה יישמרו ויוצגו בהיסטוריית העסקאות שלך. כמו כן, תתבקש להזין פרטי אמצעי תשלום, כגון כרטיס אשראי, חשבון ה-PayPal ואמצעי תשלום אחרים. בנוסף, ככל שתרכוש מוצר או שירות באתר, תתבקש לספק פרטים אשר נדרשים לנו על מנת לבצע את ההזמנות שלך ולספק לך את השירות המבוקש על ידך. יודגש, כי פרטי כרטיסי האשראי אינם נשמרים במערכות של החברה.
  3. פעילות באתר – חניה בשדה יתעד את הפעילות שלך באתר, לרבות עסקאות שתבצע, עמודי אתר בהם תבקר, מועד ושעת הגישה שלך לאתרים, קופונים שתממש, הודעות דיוור שתקבל ועוד. 
  4. נתונים אודות אמצעי הגלישה שלך – בעת שימושך באתר, דהן דיגיטל (ו/או מי מטעמו) אוסף ושומר מידע המתקבל ממך וכן מפעילותך באתר, ובכלל זה, כתובות IP שלך, מזהה מכשיר שלך, סוג דפדפן שאתה עושה בו שימוש וכיוצ"ב.  
 2. יובהר, כי אין עליך חובה חוקית למסור פרטים כלשהם לאתר, ומסירתם תלויה ברצונך ובהסכמתך. אך אם לא תמסור פרטים כאמור, עשויה חוויית השימוש שלך באתר להיפגם ו/או חלק מן התכונות של האתר לא תהיינה זמינות לך ובמקרים מסוימים, אתר חניה בשדה לא יוכל לספק לך את השירות המבוקש על ידך.
 3. המידע שאתה מוסר משמש את האתר חניה בשדה כדי להעניק לך שירותים. מידע לא מדויק שיימסר על ידך, ישפיע על המידע שתקבל מהאתר בעת שימושך באתר ו/או בעת קבלת השירותים וכן ישפיע על היכולת שלו לספק לך שירותים וליצור עמך קשר כפי שהוגדר במסגרת מדיניות הפרטיות.

 שימוש במידע

 1. אנו נעשה שימוש במידע אודותיך למטרות הבאות:
  1. כדי להפעיל את האתר ולספק לך את השירותים.
  2. כדי להתאים את השירותים לצרכיך והעדפותיך.
  3. כדי ליצור עמך קשר לצרכים תפעוליים ושיווקיים, לרבות בדיוור ישיר.
  4. כדי לשפר את השירותים וחווית המשתמש שלך וליצור שירותים חדשים.
  5. על מנת להעריך את האפקטיביות של קמפיינים שיווקיים ופרסומיים אשר מופנים כלפיך.   
  6. כדי לגבות תשלומים בגין מוצרים ושירותים שתרכוש באתרים.
  7. כדי להגן על האינטרסים, הזכויות והנכסים של החברות ושל צדדים שלישיים. 
  8. כדי לקיים חובה חוקית או צו שיפוטי שחלים על החברה.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 1. הסודיות של המידע שלך מאוד חשובה לנו ואנו לא נסחור במידע אודותיך או נמכור אותו לצדדים שלישיים. 
 2. אנו נשתף את המידע אודותיך אך ורק עם הגופים הבאים ולמטרות הבאות: 
  1. גורמים שהינם חלק מאתר חניה בשדה לצורך פעילותו העיסקית; 
  2. צדדים שלישיים המספקים את השירות המבוקש על ידך, צדדים שלישים המספקים לנו שירותים בקשר עם מתן השירותים (כגון ספק שירותי החניה בפועל, ספקי שירותי מחשוב ועיבוד מידע, מפרסמים וספקים באתרים, שירותי סליקה ותשלום, שירותי שילוח, דיוור ישיר וכד') וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים). 
  3. אם יתקבל בידי אתר חניה בשדה צו שיפוטי המורה לה למסור מידע אישי ו/או מידע אחר לצד שלישי כלשהו. 
  4. בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין אתר חניה בשדה ו/או מי מטעמו.
  5. לצורך שמירה והגנה על זכויותיו, נכסיו וקניינו של אתר חניה בשדה.
  6. בהסכמתך או בהנחייתך.
  7. בכל מקרה שבו האתר ימכור, ינחה או יסב חלק מעסקיו או את כל עסקיו ו/או נכסיו לצד שלישי, או אם הוא יירכש או יתמזג עם צד שלישי, או אם הוא יפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון.
 3. בנוסף לגורמים שלעיל, מידע מצרפי ולא מזהה על המשתמשים של האתר עשוי להיות מועבר לצדדים שלישיים נוספים. אולם, לפני שיעשה כן,  נוודא כי המידע שיועבר לאותם צדדים שלישיים לא יזהה את המשתמשים שהמידע הוא עליהם.
 4. כל שימוש במידע על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והאתר לא יישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.

 דבר פרסומת

 1. ככל שתיתן את הסכמתך לכך, אתר חניה בשדה או מי מטעמו ייצרו עמך קשר, לרבות באמצעות הודעה אלקטרונית, הודעת מסר קצר או כל אמצעי או דרך אחרים, ויישלחו דברי פרסומת שמטרתם לעודד רכישת מוצר או שירות או לעודד הוצאת כספים בדרך אחרת, וכן כל הודעת דבר פרסומת אחרת. 
 2. בכל עת, תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מלקבל דבר פרסומת כאמור על ידי לחיצה על לחצן "הסרה" שבגוף ההודעה שתישלח אליך או על ידי יצירת קשר עם אתר חניה בשדה באמצעות: (1) שליחת דואר אלקטרוני לכתובת ייעודית להסרה מקבלת דבר פרסומת  [email protected] ; או (2)  פניה בכתב לכתובת: קשת 49, מודיעין. בעשותך כן, בהתאם לתנאי השימוש באתרים, האתר יחדל לשלוח אליך דבר פרסומת. 

  Cookies

 1. קבצי "Cookie" הינם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח במחשב האישי שלך המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיך ברשת האינטרנט והרגלי השימוש שלך, כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכדומה. האתר עשוי לעשות שימוש בקבצי "Cookie" אשר יאפשרו לה להתאים את האתרים, התוכן והשירותים המוצעים בהם להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתרים.
 2. ככל שאינך מעוניין, כי ייאסף מידע אצל החברה באמצעות השימוש בקבצי "Cookie", אתה יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן בו אתה עושה שימוש, למחוק קבצי "Cookie" קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי "Cookie" או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ "Cookie" תינתן לך האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירתך שלא לקבל קבצי "Cookie" ו/או לבטל קבלת קבצי "Cookie", תפחית מיכולתך ליהנות מכל התכונות האינטראקטיביות ו/או מכלל השירותים שבאתר.·  אבטחת מידע
 3. אנו לוקחים ברצינות את החשיבות באבטחת הנתונים האישיים שלך. מתוקף כך, אנו נוקטים באמצעי האבטחה המתאימים על מנת להגן מפני אובדן, שימוש לרעה או שינוי של המידע שנאסף אודותיך.
 4. עם זאת, עליך לדעת כי הגלישה באינטרנט, חשופה לסיכונים רבים, כגון: גניבת אמצעי זיהוי (PHISHING), חשיפת מידע שאינו מוצפן, הידבקות בווירוסים וציתות לתקשורת המחשב.
 5. שימוש במחשב ללא תוכנת אנטי-וירוס פעילה ומעודכנת או ללא מערכת הפעלה מעודכנת חושף אותך להדבקות בווירוסים ו/או בתוכנות רוגלה (SPYWARE) העלולות להקליט את פעולותיך במחשב או לשבש את פעילותך בו. האחריות לכך שווירוסים לא יחדרו למחשב ממנו מתבצעת פעילותך באתרים מוטלת עליך בלבד, על ידי התקנת כלי אנטי-וירוס ועדכונו השוטף.
 6. הזהר מהודעות דוא"ל או SMS מזויפות – הודעות דוא"ל או SMS מזויפות הנן הודעות הנשלחות כביכול מטעמנו אשר מבקשות ממקבל ההודעה להיכנס לאתר באמצעות קישור הניתן בתוך ההודעה, ולמסור או לעדכן את נתוניו האישיים תוך פירוט הסיבות בגינן נדרש העדכון: סיבות ביטחון, שדרוג מערכות וכדומה. הקישור בהודעה יכול להיות חיקוי מדויק של האתר הרשמי של החברה ממנה כביכול נשלח המכתב. בדרך זו מנסים שלא כדין להשיג נתונים אישיים של הנמענים לצורך גישה לחשבונותיהם.

ככלל אנו לא שולחים בקשות בהודעות דוא"ל או SMS לקבלת פרטי ההתקשרות שלך כגון שם משתמש וסיסמה. הסיסמה הינה סודית ומיועדת לך בלבד, אין להעבירה לאף גורם בחברות או גורם זר אחר. כל בקשה לקבלת הסיסמה שלך הינה מזויפת יש להתעלם ממנה ולעדכן אותנו.

 העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישראל

 1. אתר חניה בשדה עשוי להעביר את המידע אודותיך אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו הפרטים האישיים יועברו, לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה האתר ינקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע האישי שלך. בעת השימוש באתר, הינך מסכים להעברה האמורה. 

 קישורים לאתרים אחרים והגבלת אחריות

 1. האתר עשוי לכלול קישורים (Links) לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי האתר ("האתרים השונים") ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי אנו שואפים לקשר לאתרים אתרים מהימנים ואמינים בלבד, אנו לא אחראים על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים, וכן איננו אחראיים למידע אשר נאסף על ידי האתרים השונים ו/או צדדים שלישיים אשר אינם כפופים למדיניות פרטיות זו, ולא נושאים בשום אחריות ו/או התחייבות כלשהי בקשר עם מדיניות (כולל מדיניות פרטיות), שיטות עבודה, פעולות או מחדלים של אתרים שונים ו/או צדדים שלישיים כאמור. אנו ממליצים כי תעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו. 
 2. האתר עשוי לכלול קישורים (Links)  לאתרים שונים ברשת האינטרנט ("הקישורים"), שאינם מופעלים על ידי האתר ("האתרים השונים") לצורך אספקת השירות המבוקש על ידך. אתר חניה בשדה לא אחראי לטיב השירות/נזק שייגרם בגין מעשה/מחדל של צד שלישי/אתר שונה אליו מועברים פרטיך לצורך מתן השירות. היעדר אחריות אתר חניה בשדה לנזק אשר לא יגרם על ידו/מי מטעמו לרבות נזק שיגרם בגין מעשה או מחדל של ספק שירותי החניה או מי מטעמו/או צד ג' כלשהוא תחול לגבי כל תביעה מכל סוג שהוא, תהא עילתה אשר תהא, בין חוזית, בין נזיקית ובין אחרת.

 ויתור

 1. אתר חניה בשדה לא נושא באחריות לנזקים שייגרמו או עשויים להיגרם לך או לצדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או המידע שנמסר ונאסף אגב שימוש זה  ו/או מחוסר היכולת להשתמש בהם ו/או לנזקים שייגרמו מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת חניה בשדה להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודותיך. כמו כן, אין האתר נושא באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה. השימוש באתר הינו באחריותך בלבד ואתה מסכים כי לא תהיה לך כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי דהן דיגיטל ו/או מי מטעמה בקשר עם השימוש באתר.

 זכויותיך בקשר עם המידע

 1. הנך זכאי לעיין, בעצמך או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידך בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליך המוחזק במאגר של האתר. ככל שעיינת במידע עליך ומצאת כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנך רשאי לפנות לאתר בבקשה לתקן את המידע. 
 2. בכל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו וכן בקשות לתיקון מידע והסרת מידע, ניתן ליצור עמנו קשר בפרטים הבאים: 

קשת 49, מודיעין                                   [email protected]              

דילוג לתוכן